Duricef 250mg, 500mg Cefadroxil Zastosowanie, skutki uboczne i dawkowanie. Cena w aptece internetowej. Leki generyczne bez recepty.

Co to jest Duricef i jak się go stosuje?

Duricef (cefadroksyl) to antybiotyk cefalosporynowy stosowany w leczeniu wielu różnych rodzajów zakażeń bakteryjnych. Marka Duricef została wycofana z produkcji, a cefadroksyl jest dostępny w formie generycznej.

Jakie są skutki uboczne Duricef?

Częste działania niepożądane Duricef (cefadroksylu) obejmują:

 • rozstrój żołądka lub ból,
 • mdłości,
 • wymioty,
 • biegunka,
 • sztywne lub napięte mięśnie,
 • ból stawu,
 • uczucie niepokoju lub nadpobudliwości,
 • nietypowy lub nieprzyjemny smak w ustach,
 • swędzenie lub wysypka skórna lub
 • swędzenie lub wydzielina pochwy.

Należy poinformować lekarza, jeśli wystąpią mało prawdopodobne, ale bardzo poważne działania niepożądane leku Duricef (cefadroksyl), w tym:

 • uporczywe nudności lub wymioty,
 • zażółcenie oczu lub skóry,
 • ciemny mocz,
 • nowe oznaki infekcji (np. uporczywy ból gardła lub gorączka),
 • łatwe siniaczenie lub krwawienie,
 • zmiany w ilości moczu lub
 • zmiany psychiczne/nastroju (takie jak splątanie).

OPIS

DURICEF (cefadroksyl) to półsyntetyczny antybiotyk cefalosporynowy przeznaczony do podawania doustnego. Jest to krystaliczny proszek o barwie od białej do żółtawobiałej. Jest rozpuszczalny w wodzie i odporny na kwasy. Jest chemicznie oznaczony jako kwas 5-Thia-1-azabicyklo[4.2.0]okt-2-eno-2-karboksylowy, 7-[[amino(4-hydroksyfenylo)acetylo]amino]-3-metylo-8-okso -, monohydrat[6R-[6α,7β(R*)]]-. Ma wzór C16H17N3O5S•H20 i masę cząsteczkową 381,40. Ma następujący wzór strukturalny:

DURICEF (cefadroxil monohydrate) structural formula illustration

Tabletki powlekane DURICEF (cefadroksyl), 1 g, zawierają następujące nieaktywne składniki: celulozę mikrokrystaliczną, hydroksypropylometylocelulozę, stearynian magnezu, glikol polietylenowy, polisorbat 80, emulsję symetykonu i dwutlenek tytanu.

DURICEF (cefadroksyl) do zawiesiny doustnej zawiera następujące nieaktywne składniki: FD&C Yellow nr 6, aromaty (naturalne i sztuczne), polisorbat 80, benzoesan sodu, sacharozę i gumę ksantanową.

Kapsułki DURICEF (cefadroksyl) zawierają następujące składniki nieaktywne: D&C Red No. 28, FD&C Blue No. 1, FD&C Red No. 40, żelatynę, stearynian magnezu i dwutlenek tytanu.

WSKAZANIA

DURICEF (cefadroksyl) jest wskazany w leczeniu pacjentów z zakażeniem wywołanym przez wrażliwe szczepy wskazanych organizmów w następujących chorobach:

Infekcje dróg moczowych wywołane przez E. coli; P. mirabilis i gatunki Klebsiella.

Zakażenia skóry i struktury skóry wywołane przez gronkowce i/lub paciorkowce.

Zapalenie gardła i/lub migdałków wywołane przez Streptococcus pyogenes (paciorkowce beta-hemolizujące grupy A).

Notatka: Wykazano, że tylko penicylina podawana domięśniowo jest skuteczna w profilaktyce gorączki reumatycznej. DURICEF (cefadroksyl) jest ogólnie skuteczny w eradykacji paciorkowców z jamy ustnej i gardła. Jednak dane określające skuteczność DURICEF (cefadroksylu) w profilaktyce późniejszej gorączki reumatycznej nie są dostępne.

Notatka: Posiewy i testy lekowrażliwości należy rozpocząć przed leczeniem iw jego trakcie. Gdy jest to wskazane, należy przeprowadzić badania czynności nerek.

Aby ograniczyć rozwój bakterii opornych na leki i utrzymać skuteczność produktu DURICEF (cefadroksyl) i innych leków przeciwbakteryjnych, DURICEF (cefadroksyl) należy stosować wyłącznie w leczeniu lub zapobieganiu zakażeniom, co do których udowodniono, lub co do których istnieje silne podejrzenie, że są powodowane przez wrażliwe bakterie. Gdy dostępne są informacje dotyczące hodowli i wrażliwości, należy je uwzględnić przy wyborze lub modyfikacji terapii przeciwbakteryjnej. W przypadku braku takich danych, lokalna epidemiologia i wzorce podatności mogą przyczynić się do empirycznego doboru terapii.

DAWKOWANIE I SPOSÓB PODAWANIA

DURICEF (cefadroksyl) jest kwasoodporny i można go podawać doustnie, niezależnie od posiłków. Podawanie z pokarmem może być pomocne w zmniejszeniu potencjalnych dolegliwości żołądkowo-jelitowych, czasami związanych z doustną terapią cefalosporynami.

Dorośli ludzie

Infekcje dróg moczowych: W przypadku niepowikłanych zakażeń dolnych dróg moczowych (tj. zapalenia pęcherza moczowego) zwykle stosowana dawka wynosi 1 lub 2 g na dobę w dawce pojedynczej (qd) lub dawki podzielonej (bid).

przypadku wszystkich innych infekcji dróg moczowych zwykle stosowana dawka to 2 g na dobę w dawkach podzielonych (bid).

Infekcje skóry i struktury skóry: W przypadku infekcji skóry i struktur skóry zwykle stosowana dawka to 1 g na dobę w dawce pojedynczej (qd) lub podzielonej (bid).

Zapalenie gardła i migdałków: Leczenie zapalenia gardła i migdałków wywołanych przez paciorkowce beta-hemolizujące grupy A – 1 g dziennie w dawkach pojedynczych (qd) lub podzielonych (bid) przez 10 dni.

Dzieci

przypadku infekcji dróg moczowych zalecana dzienna dawka dla dzieci wynosi 30 mg/kg/dobę w dawkach podzielonych co 12 godzin. W przypadku zapalenia gardła, migdałków i liszajca zalecana dzienna dawka u dzieci wynosi 30 mg/kg/dobę w dawce pojedynczej lub w równych dawkach podzielonych co 12 godzin. W przypadku innych zakażeń skóry i struktur skóry, zalecana dzienna dawka wynosi 30 mg/kg/dobę w równych dawkach podzielonych co 12 godzin. W leczeniu zakażeń paciorkowcami beta-hemolitycznymi należy podawać terapeutyczną dawkę produktu DURICEF (cefadroksylu) przez co najmniej 10 dni.

Zobacz tabelę dla całkowitej dziennej dawki dla dzieci.

Zaburzenia czynności nerek

pacjentów z zaburzeniami czynności nerek dawkowanie cefadroksylu jednowodnego należy dostosować do wskaźników klirensu kreatyniny, aby zapobiec kumulacji leku. Sugerowany jest następujący harmonogram. U dorosłych dawka początkowa leku DURICEF (cefadroksylu) wynosi 1000 mg, a dawka podtrzymująca (na podstawie współczynnika klirensu kreatyniny [ml/min/1,73 m2]) wynosi 500 mg w podanych poniżej odstępach czasu.

Pacjenci z klirensem kreatyniny powyżej 50 ml/min mogą być leczeni tak, jakby byli pacjentami z prawidłową czynnością nerek.

JAK DOSTARCZONE

DURICEF® (jednowodny cefadroksyl, USP) 500 mg kapsułki: nieprzezroczyste, bordowe i białe twarde kapsułki żelatynowe, z nadrukiem „PPP” i „784” na jednym końcu oraz „DURICEF (cefadroksyl)” i „500 mg” na drugim końcu .

Kapsułki są dostarczane w następujący sposób:

N 0430-0780-19...................Butelka 50

Przechowywać w kontrolowanej temperaturze pokojowej 15° - 30° C (59° - 86° F).

DURICEF® (cefadroksyl) 1 gramowe tabletki: białe lub prawie białe, z przeciętą górną częścią, owalne, z nadrukiem „PPP” po jednej stronie przedzielonej i „785” po drugiej stronie przedzielonej. Tabletki są dostarczane w następujący sposób:

N 0430-0781-19.......Butelka 50

Przechowywać w kontrolowanej temperaturze pokojowej 15° - 30° C (59° - 86° F).

DURICEF® (cefadroksyl) do zawiesiny doustnej ma smak pomarańczowo-ananasowy i jest dostarczany w następujący sposób:

250mg/5mL..............................N 0430-2782-15 50 mL Butelka

Przed rekonstytucją: Przechowywać w kontrolowanej temperaturze pokojowej 15°-30°C (59°-86°F).

Wyprodukowano przez Bristol-Myers Squibb Co. Princeton, NJ 08543. Dla Warner Chilcott Company, Inc. Fajardo, PR 00738. Sprzedawany przez Warner Chilcott (USA), Inc. Rockaway, NJ 07866. Zaktualizowano w kwietniu 2007 r. Data aktualizacji FDA: 6/ 5/2007

SKUTKI UBOCZNE

Przewód pokarmowy

Objawy rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego mogą wystąpić podczas leczenia antybiotykami lub po jego zakończeniu (patrz OSTRZEŻENIA ). Rzadko zgłaszano niestrawność, nudności i wymioty. Wystąpiła również biegunka.

Nadwrażliwość

Zaobserwowano alergie (w postaci wysypki, pokrzywki, obrzęku naczynioruchowego i świądu). Reakcje te zwykle ustępowały po odstawieniu leku. Zgłaszano również anafilaksję.

Inny

Inne reakcje obejmowały zaburzenia czynności wątroby, w tym cholestazę i zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy, świąd narządów płciowych, drożdżycę narządów płciowych, zapalenie pochwy, umiarkowaną przejściową neutropenię, gorączkę. Rzadko zgłaszano agranulocytozę, małopłytkowość, idiosynkratyczną niewydolność wątroby, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, chorobę posurowiczą i ból stawów.

Poza wymienionymi powyżej działaniami niepożądanymi, które obserwowano u pacjentów leczonych cefadroksylem, zgłaszano następujące działania niepożądane i zmienione wyniki badań laboratoryjnych dla antybiotyków z grupy cefalosporyn:

Toksyczna nekroliza naskórka, ból brzucha, nadkażenie, dysfunkcja nerek, toksyczna nefropatia, niedokrwistość aplastyczna, niedokrwistość hemolityczna, krwotok, wydłużony czas protrombinowy, dodatni wynik testu Coombsa, podwyższony BUN, podwyższony poziom kreatyniny, podwyższony poziom fosfatazy alkalicznej, podwyższony poziom aminotransferazy asparaginianowej (AST), podwyższony aminotransferaza alaninowa (ALT), podwyższony poziom bilirubiny, podwyższony poziom LDH, eozynofilia, pancytopenia, neutropenia.

Kilka cefalosporyn powiązano z wywoływaniem drgawek, szczególnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, gdy dawka nie została zmniejszona (patrz DAWKOWANIE I PODAWANIE oraz PRZEDAWKOWANIE ). Jeśli wystąpią drgawki związane z farmakoterapią, lek należy odstawić. Leczenie przeciwdrgawkowe można zastosować, jeśli jest to klinicznie wskazane.

INTERAKCJE Z LEKAMI

Interakcje leków/testów laboratoryjnych

Podczas leczenia antybiotykami cefalosporynowymi zgłaszano dodatnie bezpośrednie testy Coombsa. W badaniach hematologicznych lub w procedurach krzyżowych transfuzji, gdy wykonywane są testy antyglobulinowe po mniejszej stronie lub w teście Coombsa u noworodków, których matki otrzymywały antybiotyki cefalosporynowe przed porodem, należy wziąć pod uwagę, że dodatni wynik testu Coombsa może być spowodowany lek.

OSTRZEŻENIA

PRZED ROZPOCZĘCIEM TERAPII DURICEFEM (cefadroksylem) NALEŻY UWAŻNIE WYKONAĆ DOCHODZENIE W CELU OKREŚLENIA, CZY PACJENT WYSTĄPIŁ WCZEŚNIEJSZE REAKCJE NADWRAŻLIWOŚCI NA CEFADROKTL, CEFALOSPORYNY, PENICILLINY LUB INNE NARKOTYKI. JEŚLI TEN PRODUKT JEST PODANY PACJENTOM WRAŻLIWYM NA PENICYLINĘ, NALEŻY ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ, PONIEWAŻ WRAŻLIWOŚĆ KRZYŻOWA WŚRÓD ANTYBIOTYKÓW BETA-LAKTAMOWYCH ZOSTAŁA WYRAŹNIE DOKUMENTOWANA I MOŻE WYSTĄPIĆ DO 10% PACJENTÓW Z HISTORYCZNĄ PENICILLIĄ.

PRZYPADKU REAKCJI ALERGICZNEJ NA DURICEF (cefadroksyl), ZAPRZESTAĆ STOSOWANIA LEKÓW. POWAŻNE Ostre REAKCJE NADWRAŻLIWOŚCI MOGĄ WYMAGAĆ LECZENIA EPINEFRYNĄ I INNYMI ŚRODKAMI NAGŁYMI, W TLENU, PŁYNAMI DOŻYLNYMI, DOŻYLNYMI ŚRODKAMI PRZECIWHISTAMINOWYMI, KORTYKOSTEROIDAMI, AMINAMI PRESSOROWYMI I UKŁADANIEM DRÓG ODDECHOWYCH, JAK C.

Biegunkę związaną z Clostridium difficile (CDAD) zgłaszano po zastosowaniu prawie wszystkich środków przeciwbakteryjnych, w tym DURICEF (cefadroksylu), a jej nasilenie może wahać się od łagodnej biegunki do zapalenia okrężnicy zakończonego zgonem. Leczenie środkami przeciwbakteryjnymi zmienia normalną florę okrężnicy, prowadząc do przerostu C. difficile.

C. difficile wytwarza toksyny A i B, które przyczyniają się do rozwoju CD AD. Szczepy C. difficile wytwarzające hipertoksyny powodują zwiększoną zachorowalność i śmiertelność, ponieważ zakażenia te mogą być oporne na leczenie przeciwbakteryjne i mogą wymagać kolektomii. CD AD należy rozważyć u wszystkich pacjentów, u których po zastosowaniu antybiotyków wystąpi biegunka. Dokładna historia medyczna jest konieczna, ponieważ donoszono o występowaniu CD AD w ciągu dwóch miesięcy po podaniu środków przeciwbakteryjnych.

W przypadku podejrzenia lub potwierdzenia CD AD, może być konieczne przerwanie trwającego stosowania antybiotyków, które nie są skierowane przeciwko C. difficile. Zgodnie ze wskazaniami klinicznymi należy wdrożyć odpowiednią gospodarkę wodno-elektrolitową, suplementację białka, antybiotykoterapię C. difficile oraz ocenę chirurgiczną.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Ogólny

DURICEF (cefadroksyl) należy stosować ostrożnie w przypadku znacznego zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny poniżej 50 ml/min/1,73 m2). (Widzieć DAWKOWANIE I SPOSÓB PODAWANIA .) U pacjentów z rozpoznaną lub podejrzewaną niewydolnością nerek, przed leczeniem iw jego trakcie należy przeprowadzić uważną obserwację kliniczną i odpowiednie badania laboratoryjne.

Przepisywanie DURICEF (cefadroksylu) w przypadku braku potwierdzonego lub silnie podejrzewanego zakażenia bakteryjnego lub wskazania profilaktycznego prawdopodobnie nie przyniesie korzyści pacjentowi i zwiększy ryzyko rozwoju bakterii lekoopornych.

Długotrwałe stosowanie DURICEF (cefadroksylu) może spowodować przerost drobnoustrojów wrażliwych. Niezbędna jest uważna obserwacja pacjenta. Jeśli podczas leczenia wystąpi nadkażenie, należy podjąć odpowiednie środki.

DURICEF (cefadroksyl) należy przepisywać ostrożnie u osób z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie, zwłaszcza z zapaleniem okrężnicy.

Karcynogeneza, mutageneza i upośledzenie płodności

Nie przeprowadzono długoterminowych badań w celu określenia potencjału rakotwórczego. Nie przeprowadzono żadnych testów toksyczności genetycznej.

Ciąża: Ciąża Kategoria B

Badania nad reprodukcją przeprowadzono na myszach i szczurach przy dawkach do 11 razy większych od dawek stosowanych u ludzi i nie wykazały żadnych dowodów na zaburzenia płodności lub uszkodzenia płodu spowodowane przez monohydrat cefadroksylu. Nie ma jednak odpowiednich i dobrze kontrolowanych badań u kobiet w ciąży. Ponieważ badania reprodukcji na zwierzętach nie zawsze pozwalają przewidzieć reakcję człowieka, lek ten powinien być stosowany w czasie ciąży tylko wtedy, gdy jest to bezwzględnie konieczne.

Praca i dostawa

DURICEF (cefadroksyl) nie był badany pod kątem stosowania podczas porodu i porodu. Leczenie należy podawać tylko wtedy, gdy jest to bezwzględnie konieczne.

Matki karmiące

Należy zachować ostrożność podając jednowodny cefadroksyl karmiącej matce.

Zastosowanie pediatryczne

(Widzieć DAWKOWANIE I SPOSÓB PODAWANIA. )

Zastosowanie geriatryczne

Spośród około 650 pacjentów, którzy otrzymywali cefadroksyl w leczeniu zakażeń dróg moczowych w trzech badaniach klinicznych, 28% było w wieku 60 lat i starszych, a 16% miało 70 lat i więcej. Spośród około 1000 pacjentów, którzy otrzymywali cefadroksyl w leczeniu infekcji skóry i struktur skóry w 14 badaniach klinicznych, 12% było w wieku 60 lat i starszych, a 4% miało 70 lat i więcej. Nie zaobserwowano ogólnych różnic w bezpieczeństwie między pacjentami w podeszłym wieku w tych badaniach a pacjentami młodszymi. Badania kliniczne cefadroksylu dla. leczenie zapalenia gardła lub migdałków nie obejmowało wystarczającej liczby pacjentów w wieku 65 lat i starszych, aby określić, czy reagują oni inaczej niż młodsi pacjenci. Inne zgłoszone doświadczenia kliniczne z cefadroksylem nie wykazały różnic w odpowiedziach między pacjentami w podeszłym wieku i młodszymi, ale nie można wykluczyć większej wrażliwości niektórych osób starszych.

Cefadroksyl jest w znacznym stopniu wydalany przez nerki i u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek wskazana jest modyfikacja dawkowania (patrz DAWKOWANIE I PODAWANIE: Niewydolność nerek ). Ponieważ u pacjentów w podeszłym wieku istnieje większe prawdopodobieństwo upośledzenia czynności nerek, należy zachować ostrożność przy doborze dawki i może być przydatne monitorowanie czynności nerek.

PRZEDAWKOWAĆ

Badanie dzieci poniżej szóstego roku życia sugeruje, że spożycie mniej niż 250 mg/kg cefalosporyn nie wiąże się z istotnymi wynikami. Nie jest wymagane żadne działanie poza ogólnym wsparciem i obserwacją. W przypadku ilości większych niż 250 mg/kg wywołać opróżnianie żołądka.

U pięciu pacjentów z anurią wykazano, że podczas trwającej 6-8 godzin sesji hemodializy z organizmu wydobywa się średnio 63% dawki doustnej wynoszącej 1 g.

PRZECIWWSKAZANIA

DURICEF (cefadroksyl) jest przeciwwskazany u pacjentów z rozpoznaną alergią na antybiotyki z grupy cefalosporyn.

FARMAKOLOGIA KLINICZNA

DURICEF (cefadroksyl) jest szybko wchłaniany po podaniu doustnym. Po podaniu pojedynczych dawek 500 mg i 1000 mg średnie maksymalne stężenia w surowicy wyniosły odpowiednio około 16 i 28 μg/ml. Mierzalne poziomy były obecne 12 godzin po podaniu. Ponad 90% leku jest wydalane w postaci niezmienionej z moczem w ciągu 24 godzin. Maksymalne stężenie w moczu wynosiło około 1800 pg/ml w okresie po podaniu pojedynczej dawki doustnej 500 mg. Zwiększenie dawki na ogół powoduje proporcjonalny wzrost stężenia w moczu DURICEF (monohydratu cefadroksylu, USP). Stężenie antybiotyku w moczu, po dawce 1 g, utrzymywało się znacznie powyżej MIC wrażliwych patogenów układu moczowego przez 20 do 22 godzin.

Mikrobiologia

Testy in vitro wykazują, że cefalosporyny mają działanie bakteriobójcze, ponieważ hamują syntezę ściany komórkowej. Wykazano, że cefadroksyl działa przeciwko następującym drobnoustrojom zarówno in vitro, jak i w zakażeniach klinicznych (patrz WSKAZANIA ):

Paciorkowce beta-hemolizujące Gronkowce, w tym szczepy wytwarzające penicylinazę Streptococcus (Diplococcus) pneumoniae Escherichia coli Proteus mirabilis Klebsiella spp. Moraxella (Branhamella) catarrhalis

Notatka: Większość szczepów Entervcoccus faecalis (dawniej Streptococcus faecalis) i Enterococcus faecium (dawniej Streptococcus faecium) jest opornych na DURICEF (cefadroksyl). Nie działa na większość szczepów z gatunku Enterobacter, Morganella morganii (dawniej Proteus morganii) i P. vulgaris. Nie działa na gatunki Pseudomonas i Acinetobacter calcoaceticus (dawniej gatunki Mima i Herellea).

Testy wrażliwości: Techniki dyfuzyjne

Zastosowanie metod badania wrażliwości krążka na antybiotyki, które mierzy średnicę strefy, daje dokładną ocenę wrażliwości na antybiotyk. Jedna z takich standardowych procedur1, zalecana do stosowania z krążkami do badania wrażliwości drobnoustrojów na cefadroksyl, wykorzystuje krążek klasy cefalosporyn (cefalotyna). Interpretacja polega na korelacji średnic uzyskanych w teście krążkowym z minimalnym stężeniem hamującym (MIC) dla cefadroksylu.

Raporty z laboratorium podające wyniki standardowego jednokrążkowego testu wrażliwości z 30 µg krążkiem cefalotynowym należy interpretować zgodnie z następującymi kryteriami:

Raport „Podatny” wskazuje, że patogen prawdopodobnie będzie hamowany przez ogólnie osiągalne poziomy we krwi. Raport o „umiarkowanej podatności” sugeruje, że organizm byłby podatny, jeśli zastosuje się wysokie dawki lub jeśli infekcja zostanie ograniczona do tkanek i płynów (np. moczu), w których osiągnięto wysoki poziom antybiotyków. Raport „Odporny” wskazuje, że osiągalne stężenia antybiotyku prawdopodobnie nie będą hamujące i należy wybrać inną terapię.

Znormalizowane procedury wymagają użycia laboratoryjnych organizmów kontrolnych. Krążek cefalotynowy 30 µg powinien dawać następujące średnice stref:

Techniki rozcieńczania

przypadku stosowania metody rozcieńczania agaru NCCLS lub metody rozcieńczania bulionu (w tym mikrorozcieńczania)2 lub równoważnej, izolat bakteryjny można uznać za wrażliwy, jeśli wartość MIC (minimalne stężenie hamujące) dla cefalotyny wynosi 8 µg/ml lub mniej. Drobnoustroje uważa się za oporne, jeśli MIC wynosi 32 µg/ml lub więcej. Organizmy o wartości MIC mniejszej niż 32 µg/ml, ale większej niż 8 µg/ml są pośrednie.

Podobnie jak w przypadku standardowych metod dyfuzyjnych, procedury rozcieńczania wymagają użycia laboratoryjnych organizmów kontrolnych. Standardowy proszek cefalotyny powinien dawać wartości MIC w zakresie 0,12 µg/ml i 0,5 µg/ml dla Staphylococcus aureus ATCC 29213. Vox Escherichia coli ATCC 25922, zakres MIC powinien wynosić od 4,0 µg/ml do 16,0 µg/ml. W przypadku Streptococcus faecalis ATCC 29212 zakres MIC powinien wynosić od 8,0 do 32,0 µg/ml.

BIBLIOGRAFIA

1. National Committee for Clinical Laboratory Standards, Approved Standard, Performance Standards for Antimicrobial Disk Susceptibility Test, wydanie 4, tom. 10 (7): M2-A4, Villanova, Pensylwania, kwiecień 1990.

2. Krajowy Komitet ds. Standardów Laboratoriów Klinicznych, Zatwierdzona norma: Methods for Dimilution Antimicrobial Susceptibility Tests for Bacteria To Grow Aerobically, 2nd Edition, tom. 10 (8): M7-A2, Villanova, Pensylwania, kwiecień 1990.

INFORMACJA O PACJENCIE

Pacjentów należy pouczyć, że leki przeciwbakteryjne, w tym DURICEF (cefadroksyl), powinny być stosowane wyłącznie w leczeniu zakażeń bakteryjnych. Nie leczą infekcji wirusowych (np. przeziębienia). Kiedy DURICEF (cefadroksyl) jest przepisywany w celu leczenia infekcji bakteryjnej, pacjentom należy poinformować, że chociaż często zdarza się, że poczują się lepiej na początku leczenia, lek należy przyjmować dokładnie zgodnie z zaleceniami. Pomijanie dawek lub nieukończenie pełnego cyklu terapii może (1) zmniejszyć skuteczność natychmiastowego leczenia i (2) zwiększyć prawdopodobieństwo, że bakterie rozwiną oporność i nie będą mogły być wyleczone przez DURICEF (cefadroksyl) lub inne leki przeciwbakteryjne w przyszłości .

Biegunka jest częstym problemem powodowanym przez antybiotyki, który zwykle kończy się wraz z odstawieniem antybiotyku. Czasami po rozpoczęciu leczenia antybiotykami u pacjentów mogą pojawić się wodniste i krwawe stolce (ze skurczami żołądka i gorączką lub bez), nawet po dwóch lub więcej miesiącach od przyjęcia ostatniej dawki antybiotyku. W takim przypadku pacjenci powinni jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.